مصر بودم كه حتما تيتر وبلاگم رو تغيير بدم. اسمهای قشنگی به ذهنم می رسيد، اما هيچكدوم به طور كامل راضيم نمی كردن.اين بود كه كار رو سپردم به خواجهء شيراز و گفتم تفالی می زنم، هر چه كه خواجه گفت. كه اين اومد:

شراب و عيش نهان چيست كار بی بنياد

زديم بر صف رندان هر چه باداباد

اين شد كه ديدم هر چی تيتر انتخاب كرده بودم، به پای فرمايش حضرت حافظ نمی رسه. چون حقيقتا ادمی هستم كه بی پروائيهای خاص خودم رو دارم و خيلی وقتها بی توجه به عاقبت نيك يا بد كار، اقداماتی رو انجام می دم. لذا فعلا ما هم در صف رندان وبلاگ نويس وارد شديم تا ببينيم خدا چی می خواد. بنابراين به زودی تيتر وبلاگ بنده به هر چه باد، باد تغيير می كنه. زحمت اين كار رو هم گذاشتم به عهدهء دوست گرامی كه علی رغم مشغله های كاري، لطفشون هم به بنده زياده. در اينجا دوباره از ايشون تشكر می كنم. لطفتون كم نشه.

/ 0 نظر / 5 بازدید